Login


zpět Listopad a prosinec v páté třídě

Podzim a konec roku 2017 byl u páťáků plný překvapení. V listopadu nastala změna třídní učitelky, od které jsme měli mnohá očekávání. Většina žáků očekávala, že se budou v klidu učit, dostatečně si učivo procvičí, budou pracovat ve skupinách, dodržovat pravidla, aby jim bylo ve třídě dobře, a vzájemně si pomáhat. Během dvou měsíců jsme pro to udělali mnoho. Na začátku jsme si vyříkali a objasnili vztahové věci, které nás trápily. Také jsme si vyjasnili třídní pravidla a mohli jsme se dát do práce nejen na vztazích, ale i v učení. Absolvovali jsme přednášku, která se týkala kybešikany. V prosinci jsme byli organizátory tradičního školního blešího trhu a užili jsme si vánoční besídku v přátelském kruhu.

V listopadu jsme mapovali míru naplňování výstupů ze čtvrté třídy a některé učivo čtvrté třídy procvičili. Při tom jsme využívali především vzájemného učení a konstruktivistického pojetí výuky. V českém jazyce jsme zavedli čtenářské dílny s prožitkovým čtením a zápisy do podvojného deníku, na kterém je třeba ještě zapracovat. Potrápila nás vyjmenovaná slova a také stavba slova. V matematice jsme se věnovali též učivu čtvrté třídy, především upevnění pamětných a písemných algoritmů, zaokrouhlování, rozkladu čísla v desítkové soustavě, převádění jednotek délky a obvodu. V geometrii jsme si připomněli rýsování kolmic, rovnoběžek a konstrukce geometrických útvarů. Je třeba zapracovat na převádění hmotnosti, upevňování učiva a prohlubování učiva páté třídy.

Od pololetí budeme mapovat výstupy ze ŠVP v oblasti českého jazyka a matematiky.

 

Co nás v pátém ročníku ještě čeká?

 Český jazyk:

 • pravopis koncovek podstatných jmen,
 • slova ohebná a neohebná v mluveném projevu,
 • pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen,
 • čas a číslo u sloves,
 • základní skladební dvojice,
 • jednoduché věty v souvětí,
 • pravopis i ve slovech příbuzných,
 • shoda holého podmětu s přísudkem.

 

Matematika:

 • algoritmy matematických operací,
 • přirozené číslo do milionu,
 • rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě,
 • čísla na číselné ose,
 • slovní úlohy z praktického života s využitím matematizace reálné situace,
 • zlomek, pojmy čitatel, jmenovatel, zlomková čára,
 • názorné obrázky k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 z celku,
 • celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny,
 • slovní úlohy k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 daného celku,
 • porovnávání zlomků,
 • sčítání a odčítání zlomků se stejným základem,
 • čtení a zápis desetinného čísla řádu desetin a setin na číselné ose,
 • záporné číslo na číselné ose,
 • práce s tabulkou a diagramem,
 • konstrukce základních geometrických útvarů,
 • obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku,
 • obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě,
 • jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu obdélníku a čtverce.

 

Je toho opravdu hodně, ale máme vytvořené podmínky pro vzájemné soužití a učení, tak věřím, že se nám vše zadaří.

Jsme skvělá třída!                         

Lenka Novotná

2018-01-02 17:47:52