LoginZápis k povinné školní docházce pro školní rok 2016/17

 

 

 Zveřejnění výsledků zápisu do prvního ročníku 2016/17

Dokumenty: Spádová vyhláška Žádost o odklad (docx) Přihlíška k zápisu (docx)
  Žádost o odklad (pdf) Přihlíška k zápisu (pdf)

KDO MÁ JÍT K ZÁPISU?

Děti, které do zahájení školního roku 2016/17 dovrší 6. rok věku (narozené do 31. 8. 2010) nebo děti po odkladu školní docházky (je nutné podat novou žádost, uchazeč bude posuzován podle letošních kritérií). Zápis pro školní rok 2016/17 bude probíhat ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 13:00 do 18:00 hodin. 

Den otevřených dveří se bude konat ve čtvrtek 7. 1. 2016

Inforamce ke dni otevřených dveří naleznete ZDE

Nemůžete-li se účastni dne otevřených dveří a přesto se zajímáte o naši školu, pak se můžete dohodnout telefonicky s kontaktní osobou pro 1. stupeň Hamalčíkovou Janou (tel.: 725 448 666) na možné návštěvě.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ?

Pro přijetí do prvního ročníku bude rozhodující:

1. kritérium – Dítě, které splňuje současně tyto podmínky:

2. kritérium – Dítě, které splňuje podmínku:

3. kritérium – Dítě, které splňuje současně podmínky:

4. kritérium – Dítě, které splňuje podmínku:

5. kritérium – Dítě, které splňuje současně podmínky:

6. kritérium – Dítě, které splňuje podmínku:

7. kritérium – Dítě, které splňuje současně podmínky:

8. kritérium – Dítě, které splňuje podmínku:

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí, a to ve vývěsní skříni školy v Křižanské ulici, na dveřích hlavního vchodu v Žákovské ulici, na dveřích hlavního vchodu v Heřmánkové ulici a také na webových stránkách školy www.zsostasov.cz
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 22. února 2016

CO TO ZNAMENÁ SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY?

Spádová oblast školy jsou vyhláškou Magistrátu města Liberce stanovené ulice nebo jejich části (Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2014, ke stažení zde). Spádová oblast pro obě dvě naše odloučená pracoviště (Ostašov, Machnín) byla sjednocena a nezáleží tak, na které pracoviště se žák dostaví k zápisu. O rozdělení žáků na jednotlivá pracoviště rozhodne ředitele školy nejpozději v průběhu dubna 2015 po informační schůzce s rodiči přijatých žáků. 

SPÁDOVÁ OBLAST PRO NAŠI ŠKOLU:

Českolipská, Domky, Donínská, Družby, Heřmánková, Hrádecká, Chotyňská, Jitřní, Karlinská, Karlovská, Karpatská, K Bedřichovce, Křižanská, K Viaduktu, Lukášova, Malinová, Mimoňská, Mokrá, Moravská, Na Pasece, Novinská, Novoborská, Ostašovská v Ostašově, Rynoltická, Rytířská, Řetízková, Spojovací, Stará, Svárovská, Šrámkova, Švermova-zbytek (od Karlinské ulice až ke Křížanské), Tolstého, U Kulturního domu, U Lesíčka, U Mlýna, U Podjezdu, U Potoka, U Přádelny, U Tvrze, Vítkovská, Žákovská, Suchá, Pomezní.

JAKÉ DOKUMENTY JE POTŘEBA VZÍT S SEBOU K ZÁPISU?

JAK ZÁPIS NA NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHÁ?

Ve stanovený den přijdete do budovy 1. stupně ZŠ v Žákovské nebo v Heřmánkové ulici. Až na Vás přijde řada, Vy – rodiče vyplníte společně s některým z učitelů údaje potřebné pro školní matriku. Formuláře je možné si již dopředu stáhnout na těchto stránkách a údaje předvyplnit. Na místě pak dojde jen ke kontrole, čímž šetříte čas nám i Vám. Děkujeme.

Mezitím si u stolečku další paní učitelka s Vaším předškolákem bude povídat. Na zápis není třeba dítě nijak zvlášť připravovat nebo něco učit, naopak ho ujistěte, že se nemusí ničeho obávat. Paní učitelka bude např. sledovat komunikativnost dítěte, rozsah slovní zásoby, kvalitu řeči a projevu, bude si všímat způsobu držení tužky. Dále bude dítě rozlišovat barvy, poznávat základní geometrické tvary, popisovat obrázky, určovat počet předmětů, pořadí, pozici, apod..

Pro rychlejší a plynulejší zvládnutí vlastního zápisu si můžete rezervovat čas zápisu na odkazech níže nebo telefonicky na tel. 604 299 077. Předejdete tak zbytečnému čekání. Rezervace je možné provést od 15. prosince 2015, nejpozději pak 1 den před zápisem nebo do naplnění kapacity míst určených  pro rezervaci. Společně s potvrzením rezervace Vám zašleme i další pokyny.

 

 Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky

 

Fotografie ze zápisu

Dne 21. ledna 2016 proběhl zápis do 1. ročníku na naší škole. Celkem se k zápisu dostavilo 46 dětí. Zápis probíhal v příjemné atmosféře, kterou dovedou naše paní učitelky a ostatní pracovníci školy každoročně vykouzlit. Báječní byli také všichni rodiče, jejichž přízně si velmi vážíme. A budoucí školáci? Ti si užívali nejvíce a zaslouženě si odnesli dárečky, medaile a pamětní listy.


2016-01-31 00:56:15
Vyjádření MŠMT k tématu zápisu dětí do ZŠ

Praha, 17. ledna 2014 - MŠMT je obeznámeno se situací v některých lokalitách, kde kapacity základních škol nedostačují ani k přijetí dětí ze školského obvodu. MŠMT zdůrazňuje, že podle § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinností obce zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky všem svým občanům. Obec proto nemůže přijímat pasivně fakt, že její škola nemá dostatečnou kapacitu. Úkolem obce vždy bylo předvídat vývoj počtu svých obyvatel a rozvíjet vzdělávací infrastrukturu v souladu s rozvojem území.

Školský zákon v současnosti poskytuje obci ve spolupráci s ředitelem školy nástroje k zajištění, že škola bude přednostně využita občany zřizující obce. Lze plánovat kapacity školy i tříd otevíraných pro následující školní rok (indikací může mj. být i počet přihlášek do mateřských škol, kde se v průměru vzdělává 89 % pětiletých a starších žáků). Pokud ale škola nedostačuje ani k uspokojení poptávky osob, jimž má přednostně sloužit, tedy občanů zřizující obce, musí obec pro neuspokojené žadatele o přijetí zajistit podmínky v základní škole zřizované jinou obcí. V tom je samozřejmě limitována kapacitami škol v sousedních obcích, jež mohou být také naplněny. Další možností je pak navýšení kapacity vlastní školy, což často obnáší investiční náklady.

MŠMT je v této záležitosti připraveno vyjít zřizovatelům operativně vstříc a velmi pružně reagovat na akutní požadavky k rozšíření rejstříkové kapacity ZŠ. MŠMT je připraveno projednat všechny tyto žádosti v mimořádném termínu.

Všichni žáci ze společného školského obvodu mají nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními žáky. Zákon však neřeší poměry uvnitř této množiny, protože by mělo být zřejmé, že počet přijímaných žáků ze spádového obvodu obce má být shodný nebo menší než jsou kapacitní možnosti základní školy.

V § 36 odst. 7 školského zákona se ukládá řediteli školy přijmout přednostně žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Pokud se k zápisu přihlásí všechny děti ze spádového obvodu a tedy všem žádostem „spádových“ dětí bude vyhověno, lze „nespádové“ děti nepřijmout z důvodu naplnění „kapacity otevíraných tříd“.

Stav, kdy škola nemůže pojmout všechny žáky ze školského obvodu, je nutné považovat za nežádoucí. Svědčí zpravidla o tom, že obec vymezila školský obvod (nebo uzavřela dohodu o společném školském obvodu s jinými obcemi), bez ohledu na kapacitu školy a bez náležité znalosti demografických podmínek na příslušném území. Případně může tato situace svědčit o tom, že obec nereaguje odpovídajícím způsobem na

změny v počtech obyvatel v příslušném obvodu. Povinnost podle § 178 odst. 1 školského zákona nelze považovat za splněnou pouhým zřízením školy nebo vytvořením společného školského obvodu k základní škole, ale vždy závisí rozsah splnění povinnosti na počtu dětí podle § 178 odst. 1, kterým se takto efektivně zajišťují podmínky plnění povinné školní docházky.

Ředitel školy není tím, kdo určuje velikost školského obvodu. V případě, že počet dětí uvnitř spádového obvodu školy překračuje kapacitní možnosti základní školy, nemá ředitel vhodný nástroj na odmítnutí oprávněných žadatelů o přijetí a řešení je nutné hledat v povinnosti obce podle § 178 odst. 1), podle kterého je obec „povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území …“.

I kdyby totiž existovala kritéria pro nepřijetí dítěte ze spádového obvodu do základní školy, nebylo by zřejmé, kam se má dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky. Proto musí učinit opatření nejprve obec pro všechny své školou povinné žáky a o řešení informovat ředitele základní školy, kterých se rozhodování týká.

Situaci ředitelů, jimž nezbývá než některé ze „spádových“ dětí nepřijmout, samozřejmě nelze zlehčovat.

MŠMT se do budoucna bude zabývat otázkou podpory vytváření nových kapacit základních škol v oblastech s obtížnou dostupností základního vzdělávání. Stát dosud neměl možnost podpořit investice do výstavby základních škol. Nově však je v rozpočtu MŠMT na rok 2014 vyčleněno 100 milionů Kč na podporu investičních záměrů obcí, které potřebují rozšířit nebo i zřídit základní školu. MŠMT zamýšlí směřovat prostředky dotačního programu tam, kde budou obce ochotny budovat nové vzdělávací kapacity ve spolupráci ve svazku obcí. Takové řešení představuje ekonomicky i věcně efektivní


2016-01-21 08:50:14
Doporučení ochránkyně (ombudsmanky) k zápisům do základních škol

14. ledna 2016

Zápis do základní školy není pouze významným dnem v životě každého dítěte, ale přináší sebou také možné komplikace jak pro rodiče, tak pro ředitelky a ředitele základních škol. Ve všech situacích je však nutné jednat v souladu se školským zákonem. Veřejná ochránkyně práv vydala soubor doporučení, která v nejasných situacích pomohou rodičům i ředitelům příslušných škol.

Při jejich dodržení se mohou obě strany vyhnout zbytečným stresovým situacím nebo případným sporům. Ředitelům a ředitelkám škol umožní vyřešit nejasné situace nediskriminačním způsobem. Tato doporučení ochránkyně zaslala také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterému doporučila vydat prováděcí vyhlášku, jež by upravila podmínky pro zápis k povinné školní docházce.

Doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků
 • Zjistěte si ve škole kritéria, podle kterých budou ředitelka či ředitel školy při zápisu rozhodovat. Pokud něčemu nerozumíte, obraťte se ihned na školu či na obec (zřizovatele).
 • Přítomnost dítěte a rodiče u zápisu je Vaše právo, nikoliv povinnost.
 • Své dítě nemusíte nechat testovat.
 • Sdělte škole pouze údaje, které jsou nezbytné k rozhodnutí. K těm nepatří údaje o státním občanství dítěte, Vašem vzdělání či profesi.
 • Hlásí se na tutéž školu více spádových dětí, než je její kapacita? Škola může některé děti upřednostnit před Vaším za předpokladu, že použije rozumná kritéria a Vy můžete požádat o přijetí do jiné školy, která Vašemu dítěti rovněž zaručuje právo na přednostní přijetí.
 • Má-li dítě hlášen trvalý pobyt ve školském obvodu školy, nemůže být odmítnuto ve prospěch dítěte, které má trvalý pobyt mimo školský obvod.
 • Neměňte místo trvalého pobytu dítěte účelově před zápisem. Paralyzujete školy, které si pak neví rady s kapacitou.
 • Pořadí přihlášky není rozhodující. První přihláška má stejnou hodnotu jako ta poslední.
 • Losování je možná tvrdé, ale v případě nedostatečné kapacity školy nejspravedlivější řešení. Neodmítejte ho, ale žádejte, aby bylo transparentní.
 • Nenechte se ústně odbýt na zápise. Škola má povinnost Vám pomoci s podáním žádosti a má také povinnost v případě nepřijetí dítěte vydat písemné rozhodnutí s odůvodněním.
 • Nesouhlasíte s rozhodnutím o nepřijetí dítěte? Obraťte se na krajský úřad s odvoláním.
 • Nelíbí se Vám školská politika v obci, kde žijete (např. rozdílná kvalita škol, vymezení školských obvodů, fronty na zápisech)? Komunikujte se zastupitelstvem.
Doporučení pro ředitelky a ředitele škol
 • Před zápisem požádejte svého zřizovatele o seznam spádových dětí, pokud jste ho dosud neobdrželi.
 • Při zápisu postupujte otevřeně. Vytvořte přátelskou a férovou atmosféru.
 • Organizujte zápis tak, aby se před školou ani v ní netvořily nedůstojné fronty.
 • Předem informujte rodiče o kritériích, podle kterých budete rozhodovat.
 • Ověřte, zda za dítě u zápisu jedná oprávněná osoba.
 • Nikoho ústně neodmítejte. Pomáhejte rodičům s vyplněním žádosti. Je to Váš zákonný úkol.
 • Nikdy nepřijímejte dítě nespádové na úkor spádového. Porušili byste školský zákon.
 • Pokud počet spádových dětí, které se dostaví k zápisu, převyšuje kapacitu školy, můžete některé z nich upřednostnit podle předem stanovených kritérií. Komunikujte se zřizovatelem a ostatními školami, aby se tato situace v budoucnu neopakovala.
 • Některá kritéria zvýhodňující určité děti (např. odklad školní docházky, starší sourozenec ve škole, absolvování mateřské školy při základní škole) mohou být v souladu se zákonem. Záleží na konkrétní situaci dítěte a školy.
 • Nepodmiňujte přijetí dítěte výsledkem testu školní zralosti. Zápis nejsou přijímací zkoušky.
 • Při rozhodování se vyhýbejte podezřelým kritériím (výsledek testu školní zralosti, členství ve sportovním klubu spolupracujícím se školou, pořadí přihlášky, vzdálenost bydliště dítěte od školy, bezproblémový sourozenec).
 • Nelze-li děti vybrat podle přípustných kritérií, losujte. Jedná se o spravedlivé řešení.
 • Pokud dítě odmítnete, vydejte rozhodnutí, řádně ho odůvodněte a doručte.

Kompletní znění doporučení.


2016-01-21 08:43:37