LoginRočníkové projekty

Pracovní výchova v 9. ročníku je zaměřena na téma „Svět práce, digitální technologie“. 

Žáci 9. ročníku a naši budoucí absolventi, během svého pobytu na naší škole nasbírali dostatek zkušeností a schopností, které se chystají uplatnit na dalších školách, kam míří.

Ve svém volném čase se věnují různým zálibám a aktivitám, ve kterých již mají veliký přehled a znalosti, díky kterým je můžeme považovat za jisté odborníky. Nebo se začínají zajímat o nové obory a témata, které se chystají studovat.

Své znalosti, dovednosti a zkušenosti mohou naši žáci uplatnit a předvést při tvoření ročníkového projektu. Ten bych vám rád představil v níže uvedených bodech:

Práce budou obhajovány s blížícím se koncem školního roku. Nejlepší práce by však měli být prezentovány již na našem tradičním jarmarku.

Žáci jsou hodnoceni:

 

V rámci tohoto předmětu se snažíme rozvíjet následující kompetence:

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

·         nabízíme žákům různé zdroje informací a metody výuky

·         podněcujeme zájem o výuku využitím ICT techniky

·         vedeme žáky k sebehodnocení

·         motivujeme žáky k využití získaných vědomostí a dovedností v různých předmětech a praxi

 

·         vedeme žáky k řešení problémů samostatně i ve skupinách

·         podněcujeme je k třídění informací

·         nabízíme různé způsoby řešení problému

·         podporujeme jejich snahu o vlastní tvorbu

 

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

·         vedeme žáky k vhodné a výstižné komunikaci

·         zapojujeme žáky do práce s médii a jinými informačními zdroji

·         vedeme žáky k obhajobě svých názorů a vhodné argumentaci

 

·         dbáme na respektování pravidel práce ve skupině

·         učíme žáky vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění zadaných úkolů

·         vedeme je k tomu, aby dokázali adekvátní formou požádat

·         pomoc a v opačném případě pomoc poskytli

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

·         vedeme žáky k pomoci svým spolužákům

·         podněcujeme je k uvědomění si práv, ale i povinností

·         vedeme žáky k slušnému chování a k oceňování takového chování u druhých

·         dbáme na hygienické a bezpečnostní zásady při práci

·         zapojujeme je do práce s různými výukovými materiály

·         vedeme žáky k užívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje